Poradnictwo Psychoterapeutyczne

Poradnictwo Psychoterapeutyczne

Poradnictwo Psychoterapeutyczne

Czym jest poradnictwo Psychoterapeutyczne

W literaturze można spotkać łączenie obu form pomocy „eklektyzm poradnictwa i psychoterapii”, które traktowane jest jako wspomaganie rozwoju osoby. Innym przykładem jest określenie „poradnictwo terapeutyczne”, którego celem jest pomoc osobie w rozwiązaniu problemu i rozwoju osobistym. Natomiast psychoterapia i poradnictwo psychologiczne to dwie różne formy pomocy psychologicznej.
• Poradnictwo psychologiczne to metoda pomocy dla osób doświadczających różnego rodzaju kryzysów w rozwoju, metoda wspomagająca jednostki, rodziny i grupy w zakresie rozwoju i utrzymania zdrowia psychicznego. Kryzysy życiowe mogą dotyczyć m.in. rozwodu, śmierci, utraty pracy, narodzin dziecka, przejścia na emeryturę, zdrady, konfliktów, braku radości z życia, poszukiwania sensu życia, wolności. Spotkania, sesje najczęściej prowadzi osoba, która ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku: psychologia. Poradnictwo psychologiczne trwa raczej krótko w zależności od umowy między specjalistą a klientem, tempem pracy oraz osiągniętego celu. Poradnictwo koncentruje się na aktualnych trudnościach klienta i sposobach ich rozwiązania. Głównym zadaniem poradnictwa jest uaktywnianie (mobilizowanie) zasobów (mocnych stron) osoby doświadczającej dystresu psychicznego w okresach przełomów rozwojowych, osobistych wyzwań czy życiowych kryzysów. Zadaniem psychologa podczas kontaktu wsparciowego jest towarzyszenie klientowi w danym problemie i szukanie wspólnych rozwiązań. Kontakt ten ma na celu wzmacnianie zasobów, poczucia sprawstwa w życiu oraz obniżanie poziomu stresu.

 

Czym jest psychoterapia

Psychoterapia to metoda leczenia zaburzeń zdrowia psychicznego. Psychoterapia jest skierowana do osób „zdrowych” tak jak w poradnictwie, lecz przede wszystkim dla osób doświadczających zaburzeń psychicznych. Spotkania, sesje prowadzi osoba, która ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku: psychologia. Dodatkowo odbyła 4-5-letnie całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w wybranym nurcie psychoterapeutycznym. Psychoterapia może być krótko i długoterminowa w zależności od potrzeb klienta oraz zakładanych celów. Psychoterapia znajduje zastosowanie w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych: depresyjnych, odżywiania, osobowości, somatyzacyjnych, adaptacyjnych, lękowych (np. napady paniki, lęk uogólniony, fobie, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne) oraz urazów z dzieciństwa (np. alkoholizm, przemoc lub występowanie chorób psychicznych w rodzinie, wczesne utraty bliskich osób). Jeśli doświadczasz trudności w regulacji uczuć, niskiej samooceny, czy problemów w radzeniu sobie ze stresem, to ta forma pomocy może być również dla Ciebie. Psychoterapia poszukuje przyczyn trudności klientów w ich wcześniejszych doświadczeniach urazowych, koncentruje się na patomechanizmach i dąży do reorganizacji właściwości intrapsychicznych.

 

Czym jest pomoc psychologiczna

Porównując omawiane formy pomocy psychologicznej, w każdej z nich dostrzec można zarówno podobieństwa i różnice. Elementem wspólnym, to chęć ulżenia w cierpieniu za pomocą systematycznego kontaktu w atmosferze akceptacji i zrozumienia problematyki klienta. Jednak specyfika i różnorodność problemów projektuje różne metody pomocy. Różnice dotyczą długości kontaktu, częstotliwości spotkań, koncentracji na problemie, rodzaju analizowanego materiału czy zasięgu udzielanej pomocy. Warto zdawać sobie sprawę z tych różnic, aby korzystając z pomocy psychologa, terapeuty, psychoterapeuty wiedzieć czego się spodziewać i jakich efektów oczekiwać.
Psycholodzy, psychoterapeuci, terapeuci w ramach swojej pracy mogą korzystać z wielu koncepcji i teorii psychologicznych, przyjmując postawę eklektyczną lub realizując określony model pracy lecz powinien być uzależniony zawsze od charakteru istniejącego problemu, potrzeb i specyfiki funkcjonowania klienta i jego potrzeb. A najważniejsze by ochrona dóbr psychicznych klienta oraz ciągłe rozwijanie kompetencji zawodowych m.in. psychologów, terapeutów była standardem etycznym każdego profesjonalisty zajmującego się pomaganiem. Bo profesjonalna pomoc jest dziedziną pomagania, w której relacja pomagania opiera się na wiedzy i profesjonalnych umiejętnościach pomagania.